Gelecek İçin, Geri Dönüşüm
Pazartesi-Cumartesi

8.00 – 19.00

0850 307 51 50

info@kocalarmetal.com

Pendik / İSTANBUL

Sanayi Mah. Tunahan Sk. No:46

Kocalar Demircilik Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve KVKK’da belirtilen idari ve teknik önlemleri almak suretiyle koruyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak hukuki ve sözleşmesel sorumlulukların temini amacıyla, aşağıda belirtilen işlemler kapsamında, basılı veya elektronik ortamda otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

 • Şirketimiz ve Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunduğu iştirakleri ve bağlı kuruluşları (“Kocalar Demircilik”) tarafından sunulan/tedarik edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi/tedarik edilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik olarak müşteri memnuniyetinin artırılması ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi, pazar analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ve tedarikçilerimiz ile iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ticari operasyon ve lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi,
 • İtibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, denetim ve hukuki uyum süreçleri,
 • Çalışan adaylarının iş başvurusu ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimize ait yerleşkelerin fiziksel güvenliğinin sağlanması ve denetiminin yapılması,
 • Mal ya da hizmet satın alma ve tedarik zinciri işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi ve müşterini tanı prosedürümüz kapsamında yapılan kontroller ve risk yönetimi çalışmaları,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • İş Sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi sistemleri ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Sosyal sorumluluk, sivil toplum aktiviteleri ile sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında; verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Şirketimiz prensip ve politikalarının yürütülmesi, hukuki ve sözleşmesel sorumluluklarının temini amaçlarıyla basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kocalar Demircilik kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, aşağıda belirtilen ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, ilişkili olduğumuz grup şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşları,
 • Tedarikçileri, danışmanlık aldığı kişi ve kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili

kılınmış özel kişiler ile paylaşılabilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kocalardemircilik.com adresindeki Kurumsal menüsünde bulunan başvuru formunu doldurarak, başvuru formunun imzalı bir nüshasını Sanayi Mah.Tunahan Sok. No:46/2 Pk.34906 Pendik İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya başvuru formunuzu kocalardemircilik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya info@kocalardemircilik.com elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Veri Sorumlusu:

Kocalar Demircilik Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – ….
Sanayi Mah.Tunahan Sok. No:46/2 Pk.34906 Pendik İstanbul www.kocalardemircilik.com