Gelecek İçin, Geri Dönüşüm
Pazartesi-Cumartesi

8.00 – 19.00

0850 307 51 50

info@kocalarmetal.com

Pendik / İSTANBUL

Sanayi Mah. Tunahan Sk. No:46

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında veri sorumlularına başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; Şirketimize yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla, tarafımıza iletilebilecektir.

Yazılı başvurularınızın ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde aşağıda açıklamalara yer verilmektedir.

 

 

 • Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) yapılması halinde, başvurunun Sanayi Mah.Tunahan Sok. No:46/2 , Pk.34906 Pendik, İstanbul adresine yapılması ve başvuru zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.
 • Noter vasıtasıyla yapılacak başvuruların Sanayi Mah.Tunahan Sok. No:46/2 , Pk.34906 Pendik, İstanbul adresine yapılması ve başvuru zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.

Ayrıca, Şirketimize elektronik olarak aşağıda yer alan işbu formun çıktısı alarak; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden başvuru yapılması halinde; başvurunun kocalardemircilik@hs02.kep.tr adresine gönderilmesi, gönderinin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi yazılması gereklidir.

Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresin üzerinden yapacağınız başvuruların; info@kocalarmetal.com adresine gönderilmesi ve gönderinin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi yazılması gereklidir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Adı:
Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:…………………………………………………………………………….

Konu: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………

☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar : …………………………………………. ☐ Diğer: …………………………………………………….. ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………………………………………………………………….. ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………………………………………

 

 1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
 2. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

€ Adresime gönderilmesini istiyorum.

€ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

€ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :